ҳанг هنگ I
 1. вазн, сангинӣ
  • Чу аз дур диданд хартуми ӯ,

   Зи ҳангаш ҳаме паст шуд буми ӯ.

   Абулқосим Фирдавсӣ
 2. маҷ. вазнинӣ, виқор, тамкин
  • Эй, ҳама сирати ту ҳангу сабот,

   Чӣ кунам, –бесаботу беҳангам.

   Анварӣ
 3. доноӣ, дониш, ҳушёрӣ; маърифат
  • Эй раиси меҳрубон, ин Меҳргон хуррам гузор,

   Фарру фармони Фаридун варз бо фарҳангу ҳанг.

   Мунҷик
 4. қудрат, зӯр
  • Зи ҳанги сипаҳдору чанги савор

   Наёмад дуволи камар пойдор.

   Абулқосим Фирдавсӣ
 5. зарб, садма; осеб, озор
  • В-агар на, биёрой ҷанги маро,

   Ба гардан бипаймой ҳанги маро.

   Абулқосим Фирдавсӣ
ҳанг هنگ II
қасд, ирода, оҳанг
 • Дилситониро лафзи ту ҳамесозад соз,

  Ҷонрабоиро теғи ту ҳамедорад ҳанг.

  Мухтории Ғазнавӣ
ҳанг هنگ III
сипоҳ, лашкар, қӯшун
ҳанг هنگ IV
сӯрохи ғормонанди кӯҳ, шикофи кӯҳ
 • Бидид андар он ҳанг Афросиёб,

  Дар ӯ сохта ҷои орому хоб.

  Абулқосим Фирдавсӣ
ҳанг هنگ V
як қулт об, як ҷуръа об
ҳанг هنگ VI
гуфт. ҳуш; ҳангаш канд ҳушаш парид, ҳайрон шуд; ҳангу манг шудан ҳайрон шудан, моту мабҳут шудан, саросема шудан, ҳайратзада шудан
ҳанг هنگ VII
ҳайрон, фурӯмонда, дармонда, саргашта
ҳанг هنگ VIII
бонги хар, ҳангос
ҳанг задан ҳангос кашидани хар
ҳангӣ هنگی
хари ҳангӣ хари зиёд ҳангос зананда
ҳангом هنگام
вақт, замон, маҳал; фасл, мавсим
 • Бар эшон кунун ҷои бахшоиш аст,

  На ҳангоми пайкору ороиш аст.

  Абулқосим Фирдавсӣ бештар
 • Эй шикаста ҳусни ту ҳангоми гул,

  Бодаи ишрат фикан дар ҷоми гул.

  Рашидии Самарқандӣ
ҳангоми куфр давраи пеш аз ислом дар Арабистон, давраи ҷоҳилият, давраи бутпарастӣ дар Арабистон
 • Ҳамеша хонаам аз некувони зеборӯй,

  Чу Каъба буд ба ҳангоми куфр пурасном.

  Абӯзироа
ҳангоми раҳил вақти кӯч; киноя аз вақти мурдан
ҳангоми сарпанҷа вақти мубориза, ҷанг
 • Ба ҳангоми сарпанҷа рӯбоҳи ланг,

  Чӣ гуна ниҳад пой пеши паланг?

  Низомӣ

Феҳристи ихтисорот

адш. адабиётшиносӣ
асот. асотирӣ, асотиршиносӣ
афс. афсонавӣ
баҳр. баҳрнавардӣ
боғп. боғпарварӣ
боф. бофандагӣ
брқ. барқӣ, электрӣ
ва ғ. ва ғайра
ва м. ин ва монанди ин (инҳо)
врз. варзиш
гиёҳ. гиёҳшиносӣ (ботаника)
грам. грамматика, дастури забон
гуфт. гуфтугӯӣ
д. динӣ
домп. домпизишкӣ (байторӣ)
дӯз. дӯзандагӣ
зарб. зарбулмасал
збш. забоншиносӣ
змш. заминшиносӣ (геология)
зстш. зистшиносӣ (биология)
иқт. иқтисод
итт. иттилоотшиносӣ
кайҳ. кайҳоннавардӣ
киш. кишоварзӣ
кол. колбадшиносӣ (анатомия)
кҳн. кӯҳнашуда
лҳҷ. лаҳҷавӣ
мақ. мақол
мант. мантиқӣ
мас. масалан
маҷ. маҷозан
маъд. маъданшиносӣ
меъ. меъморӣ
мол. молия
муқ. муқоиса шавад бо...
мус. мусиқӣ
нав. навсохт
ниг. нигаред ба...
низ. низомӣ
нум. нумератив
нуҷ. нуҷум
обҳш. обуҳавошиносӣ
пасв. пасванд
пешв. пешванд
пиз. пизишкӣ, тиббӣ
р.-оҳ. роҳи оҳан
радио. радиотехника
риёз. риёзиёт (математикӣ)
с. сиёсӣ
сохт. сохтмон
сур. суриёнӣ
таҳқ. сухани таҳқиромез
таър. таърихӣ
тех. техникӣ
фал. фалсафӣ
физ. физикӣ
фолк. фолклор
хим. химия
хӯр. хӯрокворӣ
ҳан. ҳандасӣ
ҳнш. ҳунаршиносӣ
ҳсбд. ҳисобдорӣ
ҳуқ. ҳуқуқшиносӣ
чорв. чорводорӣ
ҷ. ҷамъи...
ҷғрф. ҷуғрофиё
ҷонв. ҷонваршиносӣ (зоология)
ш. шаҳри...
Фарҳанги форсии тоҷикӣ Вожаҷӯ. Таърифҳо аз «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ва дигар фарҳангу вожаномаҳои тоҷикӣ ва форсиро дар бар дорад. Ҳар вожае ба ду хатт – тоҷикӣ ва форсӣ навишта шудааст. Толковый словарь таджикского персидского языка Вожаджу. Содержит значения из «Фарҳанги забони тоҷикӣ» и других таджикских и персидских словарей. Каждое слово имеет два написания - на таджикском и на фарси. маънии ҳанг, маънии вожаи ҳанг, маънии калимаи ҳанг, маънии ибораи ҳанг, маънои ҳанг, маънои вожаи ҳанг, маънои калимаи ҳанг, маънои ибораи ҳанг, таърифи ҳанг, таърифи вожаи ҳанг, таърифи калимаи ҳанг, таърифи ибораи ҳанг, значение ҳанг, значение слова ҳанг, значение фразы ҳанг, значение выражения ҳанг, определение ҳанг, определение слова ҳанг, определение фразы ҳанг, определение выражения ҳанг